Prognose og kronikeromsorg hos personer med svære psykiske lidelser og samtidig diabetes

Baggrund

Vi ved fra andre studier, at personer med skizofreni og bipolar lidelse dør 15-20 år før baggrundsbefolkningen. Vi ved også, at de udgør en ekstremt sårbar gruppe, der ofte også har samtidige fysiske lidelser.

Vi ved, at denne patientgruppe til trods herfor sjældent får den optimale behandling for deres fysiske sygdomme. Flere studier har nemlig vist, at fysiske lidelser hos personer med svære psykiske lidelser ofte ikke behandles efter de gældende guidelines, og at personer med svære psykiske lidelser ofte ikke modtager forebyggende behandling for hjertekarsygdomme, selvom velkendte risikofaktorer er til stede.

Risikoen for type 2-diabetes er to til tre gange højere hos personer med svære psykiske lidelser. Det svarer til en prævalens på 10-15 %, hvilket blandt andet kan skyldes livsstilsfaktorer og medicinforbrug.

Vi mener, at diabetes og underbehandling af diabetes spiller en afgørende rolle for de mange tabte leveår for de svært psykisk syge.

Forskningsmetode

Projektet vil blive udført som et registerbaseret studie. Ved hjælp af data fra cpr-registret vil vi etablere en kohorte bestående af alle danskere, som blev født i perioden 1969 til 1995.

Oplysninger om diabetes vil blive indhentet fra Det Nationale Diabetesregister, og information om psykiske lidelser vil blive indhentet fra Det Psykiatriske Centralregister.

Kohorten bliver fulgt i perioden 1995-2010 og omfatter cirka 5 millioner personer. Heraf har cirka 270.000 diabetes, cirka 50.000 har svære psykiske lidelser og cirka 5.000 har en svær psykisk lidelse og diabetes.

Data vedrørende indlæggelser, dødsårsager og diabetesbehandling -og kontrol vil blive udtrukket henholdsvis fra Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Kronikerdata (fra Region Midtjylland).

Formål

Det overordnede formål med projektet er at kunne besvare de to spørgsmål:

  • Hvordan går det personer med skizofreni og bipolar affektiv lidelse, der samtidig lider af diabetes?
  • Hvordan takler sundhedsvæsenet udfordringen med at skulle behandle diabetes hos personer med skizofreni og bipolar affektiv lidelse?

Perspektiver

Studiet vil udgøre den hidtil største og mest grundige undersøgelse af dødelighed, multisygdom og kronikerkontrol hos personer med både svær psykisk lidelse og type 2 diabetes.

Den praktiserende læge spiller en nøglerolle i håndteringen af disse multisyge patienter, men der mangler ny viden om kliniske og organisatoriske forhold, hvis effektive og fokuserede interventioner skal udvikles.

Resultaterne fra projektet vil sætte fokus på en sårbar gruppe med en dårlig prognose. Disse forhold har både store personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Vi forventer, at resultaterne vil bidrage til øget lægelig og samfundsmæssig opmærksomhed på personer med en svær psykisk lidelse og samtidig diabetes. Vi forventer også, at resultaterne på længere sigt kan bidrage til udviklingen af konkrete guidelines på det kliniske område.

Dette studie vil kunne pege på, hvor i sundhedsvæsenet disse patienter tabes. Denne viden vil være det første skridt til en fokuseret indsats fra sundhedsvæsenet, så overdødeligheden hos personer med skizofreni og bipolar lidelse kan nedbringes.