Diagnosticering og monitorering af depression, angsttilstande og stress i almen praksis

Baggrund

Depression, stress og angsttilstande er de tre mest udbredte mentale helbredsproblemer i den danske befolkning. Langt de fleste patienter diagnosticeres og behandles hos deres egen praktiserende læge.

Fejldiagnosticering af mentale lidelser er et velkendt problem i almen praksis. Det betyder, at mange mentale lidelser enten ikke identificeres eller overbehandles. Det er ikke alene tilfældet i Danmark, men også i resten af verden.

Derfor er der et stort behov for at forbedre lægernes diagnostiske færdigheder, fx ved hjælp af validering af de diagnostiske instrumenter som anvendes i almen praksis ved klinisk mistanke om depression eller angst. En præcis diagnose er en forudsætning for, at patienterne kan få en relevant og hensigtsmæssig behandling.

De danske kliniske retningslinjer anbefaler brug af MDI og ASS, som begge er udviklet i overensstemmelse med klassificeringssystemerne ICD-10 og DSM-IV, der i vidt omfang bruges af de praktiserende læger. Ingen tidligere studier har dog undersøgt den diagnostiske præcision af de diagnostiske værktøjer eller af ICPC-kodning ved depression og angst.

MDI og ASS anvendes i dag i papirudgaver, og resultaterne er kun tilgængelige for den enkelte læge og patient. En elektronisk udgave af disse to diagnostiske værktøjer vil lette adgangen til data, som kan anvendes til forskning.

Som en del af projektet vil vi validere web-baserede udgaver af MDI og ASS til brug for almen praksis via Sundhedsmappen.dk. MDI er tidligere blevet valideret, dog i psykiatrisk regi, mens ASS ikke tidligere er blevet valideret. Derudover vil vi undersøge, om de praktiserende læger giver mere præcise diagnoser, når de anvender de to værktøjer.

Forskningsmetode

Web-baserede versioner af de diagnostiske værktøjer MDI og ASS vil blive valideret til brug for anvendelse i almen praksis til diagnosticering og monitorering af patientens mentale tilstand ved behandling for depression eller angst.

Ved mistanke om depression eller angst hos patienten vil lægen bede patienten om at udfylde web-baserede udgave af MDI eller ASS via Sundhedsmappen.dk på iPad eller pc i klinikken. Deltagende patienter vil også blive bedt om at udfylde spørgeskemaerne PHQ-9 og GAD-7 umiddelbart efter konsultationen.

Validiteten af MDI og ASS vil blive undersøgt ved at anvende Composite International Diagnostic Interview (CIDI) som gylden standard. CIDI-interviews vil blive gennemført af certificerede interviewere pr. telefon. Udvalgte patienter vil blive inviteret til at deltage efter besvarelse af et opfølgende web-baseret spørgeskema cirka syv dage efter inklusion. CIDI-interviewerne vil være blindet for MDI- og ASS-scorer.

Den diagnostiske præcision af lægernes ICPC-kodning for patienter med depression og angst vil blive undersøgt.

I et tilknyttet studie vil vi undersøge validiteten af Perceived Stress Scale (PSS), herunder dimensionalitet, graden af ensartethed i spørgsmålene og den konvergerende validitet af skalaen, ved at sammenholde scorerne for PSS og Short-Form 12 Health Survey version 2 (SF-12).

Perspektiver

En omfattende validering af MDI og ASS vil give de to diagnostiske værktøjer højere troværdighed hos både læger og patienter. Lægens diagnose vil få mere tyngde, og diagnosticeringen af mentale lidelser i almen praksis forventes at blive mere præcis, især fordi den diagnostiske præcision af ICPC-kodning vil stige, hvis MDI og ASS viser sig at have en høj validitet.

Derudover forventer vi, at valideringen af PSS vil betyde, at denne skala fremover vil kunne anvendes til måling og diagnosticeringen af en lang række af stressrelaterede tilstande i almen praksis.