Effekten af behandling i almen praksis (WP2)

Forskningsprojektet ”Mental Health in Primary Care” (MEPRICA) kørte i 2013-2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Projektet var finansieret af en bevilling på 16 mio. kroner fra Lundbeckfonden som en strategisk satsning på klinisk forskning i mentale lidelser i almen praksis. Efter fem gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er MEPRICA nedlagt, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi, f.eks. ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

Baggrund

Den helt store udfordring for forskning i effekten af behandling er at finde sammenlignelige personer, der har fået to forskellige behandlinger. For der er store forskelle på den behandling, som patienterne tilbydes hos egen læge i almen praksis og personerne i behandling er også meget forskellige. 

Forskningsfokus

Forskerne i WP2 vil undersøge, om den videnskabelige metode ”instrumental variable analysis” kan anvendes til at studere effekten af behandling i almen praksis uden skævvridning af data (bias).

Randomiserede kontrollerede studier er velegnede til at undersøge effekten af behandling. Det gælder både medicinsk og anden behandling. For randomiseringsprocessen sikrer en ligelig fordeling af betydelige risikofaktorer - kendte såvel som ukendte - mellem behandlingsgruppen og kontrolgruppen.

Alligevel er der ofte brug for at anvende andre forskningsmetoder. Logistiske udfordringer, etiske overvejelser og begrænsede tilgængelige ressourcer er nogle af de årsager, som kan kræve, at andre typer studier tages i brug.

En særlig udfordring for de randomiserede kontrollerede studier er, at resultaterne sjældent kan overføres direkte til almen praksis. Der er nemlig meget strenge eksklusionskriterier for randomiserede kontrollerede studier, og det betyder, at store patientgrupper i disse undersøgelser ikke medregnes i dataindsamlingen.  Det gælder for eksempel børn, gravide kvinder og patienter med flere samtidige kroniske sygdomme (multisygdom).

Hvis effekten af behandlinger for disse grupper skal belyses, må der andre metoder i brug. Det kan for eksempel være observationelle studier, som er baseret på nationale sundhedsregistre og kliniske databaser. Men disse databaser har ofte meget begrænsede oplysninger om betydelige risikofaktorer, og der kan være store forskelle på, hvordan de betydelige risikofaktorer fordeler sig for selv større datasæt mellem behandlings- og kontrolgruppen. Det betyder, at man ikke entydigt kan aflæse effekten af behandling (confounding). Derfor kan resultaterne fra observationelle studier, der alene baserer sig på databaser, være upræcise – og i værste fald direkte forkerte (biased).

Metoden instrumental variable analysis bruger netop det naturlige eksperiment, som er et resultat af den implicitte usikkerhed i lægens behandlings­præferencer, til at måle den faktiske effekt af behandlingen.

Formålet med studierne er:

  • At udvikle og validere en instrumentel variabel model for behandling af diabetes med statin ved hjælp af de praktiserende lægers præferencer for receptudskrivning

  • At udvide metoden til at inkludere udfaldet for ventetidsdata (time-to-event outcome). Det kan fx være måling af tiden op til tilbagevendelse til arbejdsmarkedet, sygdomstilbagefald eller død.

  • At anvende metoden til at vurdere effekten af behandling i almen praksis.